top of page
Aerial View of Curved Road

"Zaustavimo nesreće na putu prije nego što one zaustave nas."

Nepoznat autor

ISO 39001 Bezbjednost drumskog saobraćaja

 

Problem bezbjednosti u saobraćaju je prije svega državni problem a ujedno i prva briga korisnika javnih saobraćajnica. Negativne posljedice na putevima danas dovode do značajnih materijalnih gubitaka i ljudskih života čime bezbjednost postaje ozbiljan društveni problem. Srbija ima potrebu za prihvatanjem čitavog niza standarda nametnutih od strane EU, a time i ISO 39001 Bezbjednost drumskog saobraćaja (RTS–Road Traffic Safety ili BDS) koji predstavlja osnov za usaglašavanje i unaprjeđenje zakonske regulative i tehničkih standarda u ovoj oblasti. 

Standard ISO 39001 predstavlja podlogu za stvaranje uslova dobro organizovanog nacionalnog fokusa na povećanju bezbjednosti saobraćaja na putevima usaglašenog sa dobrom evropskom praksom. 

Standard je primjenljiv, u javnim i privatnim organizacijama koje imaju bilo kakvu interakciju sa bezbjednošću drumskog saobraćaja, a to su:

 •      organizacije koje se bave prevozom putnika ili tereta 

 •      transportni i/ili logistički operatori koji generišu aktivnosti u vezi transporta

 •      osoblje koje radi u sistemu drumskog saobraćaja

 •      organizacije koje se bave projektovanjem, izgradnjom, operativnim održavanjem puteva i ulica i saobraćajnom signalizacijom

 •      proizvođači automobila, teretnih i drugih drumskih vozila uključujući proizvođače rezervnih djelova i opreme

 •      institucije za pružanje hitnih medicinskih usluga i pomoći žrtvama nesreće

 •      državne institucije (Ministarstva, Policija, Obrazovne institucije i drugi državni organi)

 

Standard je primjenljiv za svaku organizaciju, koja želi da:

 •      uspostavi, implementira, održava i unaprjeđuje menadžment sistem bezbjednosti drumskog saobraćaja

 •      usaglasi sopstvene standarde sa standardima EU i politikom BDSa

 •      upoređuje sopstvene rezultate sa rezultatima u svijetu

 •      učestvuje u stalnom unaprjeđenju bezbjednosti saobraćaja

 •      posmatra i ocjenjuje događaje koji su u vezi sa bezbjednošću saobraćaja

 

Suština je u harmonizaciji propisa između UN-ISO (ISO/IEC Direktiva, dio 2.) i učesnika u saobraćaju na raznim nivoima odlučivanja, što će zahtijevati:

 •      usklađivanje, korespondenciju i integraciju strukture menadžment sistema

 •      RTS 39001 sa ISO 9001, EMS 14001, ISO 45001, SMS (ISO/PAS) 28000 Security, ISO 31000 Rizik i drugim menadžment sistemima

 •      postavljanje organizacionog koncepta i implementaciju ISO 39001 na svim nivoima i interesnim grupama

 •      odgovornost „top menadžmenta“ po osnovu QMS 9001 na različitim nivoima upravljanja

 •      definisanje seta jedinstvenih i zajedničkih indikatora performansi KPI i posebno SPI radi monitoringa na svjetskom i nacionalnom nivou kao sastavnog dijela nacionalnih strategija

 •      definisanje jedinstvenih procedura i pristupa u analizama saobraćajnih nezgoda 

 •      stalno poboljšanje bezbjednosti saobraćaja javnih i privatnih prevoznika u teretnom i putničkom saobraćaju, putara, proizvođača vozila, medicinara, policije i svih drugih koji na bilo koji način utiču na bezbjednost saobraćaja. 

Ovaj međunarodni standard zahtjeva da organizacija razvija, implementira i održava procedure i procese kao dio BDS-a za upravljanje sistemom bezbjednosti koji može biti integrisan kroz: nivoe upravljanja, kod donošenja strategija i planiranja, procedure izvještavanja, razvojnu politiku, kulturu i dr.

bottom of page