top of page
stylish-modern-diploma-certificate-desig

"Sertifikacija je dokaz vašeg truda i posvećenosti kreiranju kvalitetnog biznisa. "

Nepoznat autor

Sertifikacija

 

Svaki primjenjeni standard treba da se sertifikuje od strane međunarodnog sertifikacionog tijela. NACOR svojim klijentima obezbeđuje sertifikaciju od strane najrespektabilnijih međunarodnih sertifikacionih tijela.

 

Proces sertifikacije počinje sa potrebama i očekivanjima klijenata, a sertifikaciono tijelo pored toga uzima u obzir: oblik organizovanja klijenta, sistem upravljanja, veličinu organizacije, broj lokacija i vrstu djelatnosti.
 

Zajedno, obe strane definišu ciljeve procjene, uključujući primjenljive standarde i specifikacije.

 

Ponuda i ugovor

Sertifikaciono tijelo obezbjeđuje detaljnu ponudu za uslugu ocjenjivanja i sertifikacije, prilagođenu individualnim potrebama klijenta, na osnovu informacija dobijenih na početku. Po prihvatanju ponude, sledi kreiranje ugovora u kome se navode svi relevantni parametri, kao i važeći kriterijumi ocjenjivanja i sertifikacije.

 

Inicijalna provjera - Faza I

Procedura procjene počinje sa pregledom i evaluacijom sistema upravljanja dokumentacijom, ciljeva, rezultata preispitivanja upravljanja i rezultata interne revizije. Tokom ovog procesa, biće utvrđeno da li je sistem menadžmenta klijenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. Procjenitelj će objasniti zaključke i koordinirati sve potrebne aktivnosti za pripremu ocjenjivanja sistema na licu mjesta

Inicijalna provjera - Faza II

Tim procjenitelja će provjeriti sistem upravljanja klijenta na mjestu proizvodnje ili pružanja usluga. Kontrolisaće se primjena definisanih zahtjeva standarda sistema menadžmenta i specifikacija, kao i efikasnost svih funkcionalnih područja, procesa sistema menadžmenta i drugih parametara. Kontrola se vrši na osnovu posmatranja, inspekcija, intervjua, razmatranja relevantnih podataka, kao i drugih tehnika procjene. Procjena rezultata, uključujući i sve nalaze provjere, će biti predstavljena klijentu tokom završnog sastanka. Potrebni akcioni planovi će se dogovoriti po potrebi.

Evaluacija rezultata provjere i odlučivanje

Provjera će dovesti do rezultata provjere i Komisija samostalno odlučuje o izdavanju sertifikata. Klijent dobija izveštaj o provjerii u kome su dokumentovani rezultati provjere. Kada su ispunjeni svi zahtjevi, klijent dobija važeći sertifikat

 

Dodjela sertifikata

Dodjela sertifikata se sprovodi nakon donošenja odluke. Sertifikaciono tijelo sertifikate izdaje u dva formata – A4 i A3, na dva jezika po izboru klijenta. Klijent dobija tri važeća sertifikata i Pravilnik o korišćenju sertifikata i znaka sertifikacije

 

Nadzorne provjere

Prve i druge godine, nakon inicijalne provjere, na lokaciji klijenta se sprovodi procjena kritičnih komponenti sistema upravljanja. Identifikuje se potencijal za poboljšanje, sa fokusom na stalno unaprjeđenje i održivu efikasnost.​

 

Ponovna provjera - resertifikacija 

Sertifikat koji se izdaje za sistem upravljanja važi za ograničen vremenski period, često najviše tri godine. Na kraju ovog ciklusa, ponovna procjena će biti sprovedena kako bi se obezbedilo tekuće ispunjavanje svih postavljenih uslova. Kao rezultat provjere, biće izdat novi sertifikat.

bottom of page